top
Pastor

คณะศิษยาภิบาลคริสตจักรวัฒนา

ศิษยาภิบาล
คริสตจักร

ศาสนาจารย์ ดร.ศึกษา เทพอารีย์
Rev. Dr. Suksa Theparee

ศิษยาภิบาล
พันธกิจการนมัสการและอภิบาล

ศาสนาจารย์ ทวิพงศ์ พันธุพงศ์
Rev. Tawipong Pantupong

ศิษยาภิบาล
พันธกิจคริสเตียนศึกษา

ศาสนาจารย์ ดารณี วราเศรษฐ์
Rev. Daranee Waraseth

ศิษยาภิบาล
พันธกิจเพิ่มพูนและขยายคริสตจักร

ศาสนาจารย์ สันติ แดงเรือน
Rev. Santi Daengruan

ศิษยาภิบาล
ศาลาธรรมวัฒนา-ปาย

ศาสนาจารย์ พัดชา พรสกุลไพศาล
Rev. Patcha Pornsakulphaisarn

คณะศิษยาภิบาลคริสตจักร
พันธกิจยุวชน อนุชน และอนุชนวัยทำงาน และพันธกิจคณะต่างๆ

คศ. พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน
Ms. Pornpen Janpuangsen

คศ. จิตรลดา ถาวรกุล
Ms. Jitlada Tawornkul

อ. โมตัน คอนยัค
Aj. Motan Konyak

Mission

พันธกิจ

จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่าน
และด้วยสุดความคิดของท่าน ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
(มัทธิว 22:37-39, THSV)

พันธกิจการนมัสการและอภิบาล

พันธกิจการนมัสการและอภิบาลดูแลการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ และการนมัสการพระเจ้าตามเทศกาลต่างๆ ของคริสเตียน เช่น คริสต์มาส และอีสเตอร์ และโอกาสพิเศษต่างๆ เช่นการนมัสการขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้าน งานมงคลสมรส พิธีไว้อาลัย พิธีฝังศพ และพิธีฌาปนกิจ และครอบคลุมงานด้านดนตรีเพื่อการนมัสการพระเจ้าด้วย สำหรับงานด้านการอภิบาลฝ่ายจิตวิญญาณของสมาชิก คือ การเยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาล และตามบ้านของสมาชิก การเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้อาวุโสตามบ้าน และการสามัคคีธรรมกลุ่มย่อยของสมาชิกในระหว่างสัปดาห์

พันธกิจคริสเตียนศึกษา

พันธกิจคริสเตียนศึกษาให้ความสำคัญกับการรู้จักชีวิต ความรู้ในด้านพระคัมภีร์ และความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคริสเตียนแก่สมาชิกคริสตจักรฯ และผู้สนใจทั่วไป การศึกษาจะครอบคลุมความรู้ในหลากมิติของชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ เพื่อปลูกฝังให้สมาชิกคริสตจักรฯ เติบโตในวิถีชีวิตคริสเตียนบนพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้า กิจกรรมหลักภายใต้พันธกิจนี้ได้แก่ การจัดชั้นเรียนต่างๆ อาทิ ชั้นเรียนเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงสามขวบ ชั้นเรียนเด็กอนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัย ชั้นเรียนพระคัมภีร์หลักข้อเชื่อและความรู้พระคัมภีร์ การอบรมผู้ปกครองในการดูแลลูกเล็กและลูกวัยรุ่น ชั้นเรียนเตรียมก่อนแต่งงาน ชั้นเรียนคู่สมรส และ ชั้นเรียน “สู่อ้อมกอดพระเจ้า” (การเตรียมตัวจากไปอยู่กับพระเจ้า) เป็นต้น

พันธกิจเพิ่มพูนและขยายคริสตจักร

พันธกิจเพิ่มพูนและขยายคริสตจักรมุ้งเน้นการประกาศ และเผยแพร่เรื่องราวชีวิต และคำสอนของพระเยซูคริสต์ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความหมายของการมีชีวิตตามความเชื่อศรัทธาของคริสเตียนให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน ผ่านการแจกแผ่นพับคำพยานชีวิต การออกเยี่ยมเยียนตามชุมชน และการสำแดงความรักของพระเจ้า ผ่านงานสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามธรรมชาติ ผู้ลี้ภัย ทุนการศึกษาเด็กที่ยากจน โดยทำผ่านมูลนิธิวัฒนาเพื่อชีวิต

พันธกิจยุวชน อนุชน และอนุชนวัยทำงาน

พันธกิจยุวชน อนุชน และอนุชนวัยทำงาน ดูแลเยาวชนคนหนุ่มสาวของคริสตจักร โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ 3 ช่วงดังนี้ ยุวชน (อายุ 11-15 ปี) อนุชน (อายุ 16-23ปี) และอนุชนวัยทำงาน (25ปี ขึ้นไป) โดยปลูกฝังเยาวชนให้เติบโตในความเชื่อตามแบบอย่างของพระคัมภีร์ และมีแนวทางในการดำเนินชีวิตตามวิถีชีวิตคริสเตียน ผ่านการสอนพระคัมภีร์ การให้คำปรึกษา และกิจกรรมต่างๆ ตามช่วงวัย โดยสร้างเป็นชุมชนที่ปลอดภัย และสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน

พันธกิจคณะต่างๆ

คริสตจักรได้มีการจัดสรรสมาชิกตามความสนใจเป็นคณะต่างๆ โดยพันธกิจคณะต่างๆ เป็นผู้ประสานงาน และการสนับสนุน สมาชิกในแต่คณะต่างๆ ให้มีกิจกรรมที่เหมาะสมกับสมาชิกภายในคณะ และส่งเสริมให้ทุกคณะได้มีการสามัคคีธรรม และสนับสนุนซึ่งกันและกันให้เติบโตทางความเชื่อศรัทธาในพระเจ้า และมีส่วนในการร่วมรับใช้พระเจ้าในงานของคริสตจักรและงานภายนอกคริสตจักร ซึ่งรวมถึงงานสังคมสงเคราะห์ และงานที่มีประโยชน์ต่อสังคม

มูลนิธิวัฒนาเพื่อชีวิต

คริสตจักรวัฒนาให้ความสำคัญกับการเดินตามแนวทางของพระเยซูคริสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ แนวทางนี้ได้นำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านทางการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ สร้างโอกาสให้สมาชิกของคริสตจักรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้อื่นตามแนวทางคำสอนของพระเยซูคริสต์ และสานสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน