top

สถาปนา “ศาลาธรรม” เป็น “คริสตจักรวัฒนา-ปาย”

พันธกิจเพิ่มพูนและขยายคริสตจักร

ศาลาธรรมวัฒนา-ปาย” ได้รับการสถาปนาเป็น “คริสตจักรวัฒนา-ปาย” พันธกิจเพิ่มพูนและขยายคริสตจักรและคณะธรรมกิจได้จัดพิธีสถาปนาในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2023 

ศาลาธรรมวัฒนา-ปาย อ.ปาย จ. แม่ฮ่องสอน เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 2008  จากการนมัสการกลุ่มเล็กๆในวันอาทิตย์ ราว 10 คน ของพี่น้องผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพจากยาเสพติด ที่ได้รับบัพติศมาในศูนย์แสงอรุณ กับพี่น้องผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพจากยาเสพติดในศูนย์ฯ โดยการนมัสการใช้ห้องประชุมเล็กๆ ของศูนย์แสงอรุณ เมื่อมีการนมัสการพระเจ้าที่นั่น จึงเริ่มมีสมาชิกคริสเตียนในละแวกใกล้เคียงมาร่วมนมัสการและได้นำเด็กๆ ที่เป็นลูกหลานมานมัสการพระเจ้าด้วย การนมัสการจึงเกิดขึ้นเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอในทุกๆ อาทิตย์ จนกระทั่งต่อมาจึงเป็นตั้งเป็น “สถานประกาศคริสตจักรวัฒนา”  และจากนั้นคริสตจักรวัฒนาจึงได้อนุมัติที่นมัสการนี้ให้เป็น “จุดประกาศวัฒนา-ปาย” วันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 2010 ดำเนินงานด้านสมาชิก ด้านการอภิบาล และด้านพันธกิจ ซึ่งประกอบด้วย 3 พันธกิจหลักได้แก่ พันธกิจการนมัสการ พันธกิจการสามัคคีธรรม และพันธกิจเด็กและอนุชน 

ศูนย์แสงอรุณ ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่ 155  หมู่ 4 ตำบลแม่นาเติง อ.ปาย  จ. แม่ฮ่องสอน ในปี 2011  จุดประกาศวัฒนา-ปายจึงย้ายสถานที่ตามไปด้วย จากนั้นจุดประกาศวัฒนาปายได้รับการอนุมัติจากคริสตจักรภาคที่ 6 ให้แต่งตั้งเป็น “ศาลาธรรมวัฒนา-ปาย”  ในวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 2018 

จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 15 ปีที่ “ศาลาธรรมวัฒนา-ปาย” รับใช้รับใช้พระเจ้า ได้รับการรับรองเป็น “คริสตจักรวัฒนา-ปาย” ในที่สุดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2023 โดยมี ศจ. พัดชา พรสกุลไพศาล เป็นศิษยาภิบาล