100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

เทศนา ภาคเช้า 2012-05-20

By: ศึกษา เทพอารีย์.

Suksa Theparee หัวข้อ : สร้างกันต่อไป
โรม 12:9-18

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

พระธรรมโรม 12:9-18 "จงรักด้วยใจจริง จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพี่น้อง ส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้น จงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว อย่าอ่อนระอา จงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณ จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงอดทนต่อความยากลำบาก จงขะมักเขม้นอธิษฐาน จงเห็นอกเห็นใจช่วยธรรมิกชนเมื่อเขาขัดสน จงมีน้ำใจอัธยาศัยไมตรี จงอวยพรแก่คนที่เคี่ยวเข็ญท่าน จงให้พร อย่าแช่งด่าเลย จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่าใฝ่สูง แต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำ (หรือจงคบคนสามัญ) อย่าถือว่าตัวฉลาด อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลย แต่จงมุ่งกระทำสิ่งที่ใครๆ ก็เห็นว่าดี ถ้าเป็นได้คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่าน จงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน"

พระวจนะตอนนี้ เราพบคำว่า “จง” ทั้งสิ้น 20 ครั้งด้วยกัน ซึ่งเป็น ‘คำสั่ง’ ที่มีความชัดเจนในการสร้างคริสตจักรของพระเจ้าในกรุงโรมให้ดำรงสถาพรอย่างมั่นคง นอกเหนือจากหลักข้อเชื่อในเรื่องหลัก ๆ คือ ความเป็นตรีเอกานุภาพ ความเป็นพระเจ้าและความเป็นมนุษย์ของพระเยซู พระคุณและความรอดจึงเป็นตัวอย่างหรือคำสอนที่พระเจ้าปรารถนาให้เราในยุคปัจจุบันได้รับรู้ และปฏิบัติตาม อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการสร้างคริสตจักรของเราต่อไปให้มั่นคงเข้มแข็ง

เราอาจดึงสิ่งที่คริสตจักรจำเป็นต้องใช้ในการสร้างคริสตจักรของเราได้ดังนี้ อันถือเป็นความต้องการจำเป็นที่เราต้องมี เป็นคุณลักษณะแท้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ถือเป็นบัญญัติ 10 ประการในการสร้างคริสตจักร

 1. ความรักอย่างจริงใจ (Sincerely love) ข้อ 9
  • แสดงออกโดยการกระทำ
  • ความรักเป็นแรงขับเคลื่อนของธรรมิกชน (รักพระเจ้า, รักคริสตจักร, รักพี่น้อง)
  • ความรักอย่างจริงใจเป็นแม่เหล็กชักนำ โน้มน้าว เหนี่ยวนำ ให้ผู้ที่ต้องการเข้ามาพบพระเจ้า
  • ยอห์น 13:35 ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา
 2. ความเกรงใจ (Considerate) ข้อ 10
  • เกรงใจพระเจ้า คือ การยำเกรงพระองค์หรือความเกรงกลัวพระเจ้า ลูกา 6:31 จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิต
  • เกรงใจมนุษย์ คือ ฟป. 2:3 อย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดี แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว เป็นความถ่อมใจที่เกิดขึ้นจากการให้คนอื่นมาก่อนตนเอง
 3. จิตใจที่กระตือรือร้น (Energetic) ข้อ 11 “มีไฟ” หรือ “ไฟแรง”
  • คือการมีจิตใจที่อยากรับใช้ มีความเร่าร้อนในใจ ร้อนรนปรารถนาในการรับใช้พระเจ้า
  • การกำจัดความเฉื่อยชา (Lethargy) ความเกียจคร้านออกไป
  • มีความพยายาม มุมานะ อุตสาหะ บากบั่น ตั้งใจสูง ที่จะทำให้สำเร็จ หรือเกิดผลมาก
 4. ท่าทีการอธิษฐานที่ถูกต้อง (Prayerfully Attitude) ข้อ 12
  • มีหัวเข่าแบบอูฐ การอธิษฐานมีพลังสูงสุดในจักรวาล
  • ทหารของพระคริสต์ต่อสู้ด้วยเข่า
  • 1ธก. 5:17 จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ
 5. อบอุ่นและแบ่งปัน (Warm & Sharing) ข้อ 13
  • สำแดงความช่วยเหลือ, มีน้ำใจ
  • คนมาโบสถ์เพราะความอบอุ่น มิตรภาพ ความสัมพันธ์
 6. มีชีวิตที่แตกต่าง (Be Different) ข้อ 14
  • มธ. 5:39 ฝ่ายเราบอกท่านว่า อย่าต่อสู้คนชั่ว ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน ก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย
  • 1ปต.2:9 แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์
  • ชีวิตที่เหมือนกับโลก ไม่แตกต่างจากโลก วิถีชีวิต (life style) เมาเหล้า ผิดประเวณี คอรัปชั่น โกงภาษี
 7. เข้าใจ (Be Understanding) ข้อ 15
  • กท. 6:2 จงช่วยรับภาระของกันและกัน ท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์
 8. เอกภาพ (Unity) ข้อ 16
  • Team Work (การทำงานเป็นทีม)
  • สดด. 133:1 ดูเถิด ซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก็เป็นการดี และน่าชื่นใจมากสักเท่าใด
 9. ทำในสิ่งที่ดี (Be Good to all) ข้อ 17
  • กท. 6:10 เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาส ให้เราทำดีต่อคนทั้งปวง และเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อ เป็นท่าทีในใจที่ตั้งใจทำสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นๆ
 10. สร้างความสงบสุข (Peaceful) ข้อ 18
  • ประกาศข่าวประเสริฐ
  • 1ปต.2:9 แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์
  • รักษาความเชื่อที่ถูกต้อง ปกป้องหลักข้อเชื่อและคำสอน
  • 1ทธ. 2:1-3 จาก เปาโล อัครทูตของพระเยซูคริสต์ ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความหวังของเรา ถึงทิโมธี ผู้เป็นบุตรแท้ของเราในความเชื่อ ขอพระคุณและพระกรุณาและสันติสุขจากพระบิดาเจ้า และจากพระเยซูคริสตเจ้าของเรา จงดำรงอยู่กับท่านเถิด เมื่อข้าพเจ้าได้ไปยังแคว้นมาซิโดเนีย ข้าพเจ้าได้ขอร้องให้ท่านคอยอยู่ในเมืองเอเฟซัส เพื่อท่านจะได้กำชับบางคนไม่ให้เขาสอนแปลกออกไป
ตัวอย่าง : อับราฮัม ลินคอล์น มีทัศนคติที่แตกต่างจากโลกในเรื่อง “ศัตรู” ว่า ผมจะไม่ทำลายศัตรูของผม แต่ผมจะพยายามเปลี่ยนเขาให้เป็นเพื่อนผมให้ได้ ลินคอล์น กล่าวว่า “ผมเสียใจกับคนที่ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดของทาสที่ถูกแส้หวดไปบนหลังของเขา
ภาระกิจของคริสตจักร คือ
 1. ประกาศ
 2. เลี้ยงดู
 3. สร้างสาวก
สรุป หากไม่ใช่ความเร่งด่วนในการทำสิ่งเหล่านี้ หมอบลัดเลย์ หมอเฮ้าส์ แหม่มโคล คงไม่มาทำพันธกิจมิชชั่นในสยามอย่างแน่นอน ด้วยวิสัยทัศน์และนิมิตที่ได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในการสร้างคริสตจักร ขยายแผ่นดินของพระเจ้า ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในโลกนี้ เราจึงมีสภาคริสตจักร มีโรงเรียนวัฒนา มีโบสถ์วัฒนาที่ร่มรื่น สง่างามและมีเราในทุกวันนี้ เราคงต้องรับไม้ผลัด คือวิสัยทัศน์และนิมิตจากพระเจ้าต่อจากท่านเหล่านั้น ซึ่งเป็นบรรพชนแห่งความเชื่อ และสร้างคริสตจักรกันต่อไป