100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-12-19

ผป.ดร.ปราโมทย์ ศุภปัญญา หัวข้อ : พระเมสสิยาห์ (Messiah)
อิสยาห์ 9:6
โดย ผป.ดร.ปราโมทย์ ศุภปัญญา

นมัสการภาคบ่าย