100 ปี สืบสานและส่งต่อ

พฤศจิกายน 2022 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ วันพุธรับเถ้า 2022

Ash Wednesdayหัวข้อ: อธิษฐานก่อน
มาระโก 14:32-38
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน