100 ปี สืบสานและส่งต่อ

พฤศจิกายน 2022 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการวันตั้งพิธีมหาสนิทฯ 2021

By: ทวิพงศ์ พันธุพงศ์.

Holy Communionหัวข้อ: อาหารมื้อสุดท้าย
มาระโก 14:12-21

โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์