100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

ชัยชนะกับสันติภาพ และความยุติธรรม

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

สันติภาพ และความยุติธรรมที่แท้จริงคืออะไร ความยุติธรรม คือ ความเป็นธรรม ความถูกต้อง การยุติความขัดแยังด้วยความถูกต้อง แต่สิ่งที่ดูเหมือนยุติธรรมสำหรับคนหนึ่ง อาจไม่ยุติธรรมต่ออีกคนหนึ่งก็ได้

สันติภาพ คือสภาพแห่งการไร้ความขัดแย้ง ไร้การโต้แย้ง ไม่มีความรุนแรง สันติภาพคือ สถานะของความสุขสงบ ซึ่งเป็นผลของความยุติธรรม ถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความยุติธรรม คนคนนั้นไม่มีวันนิ่งสงบได้ และแน่นอนว่า ผู้คนแวดล้อมเขาก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย

ถ้าที่ใดไม่มีความยุติธรรมแล้ว ที่นั้นไม่สามารถมีสันติภาพได้ ใครจะเป็นผู้กำหนดความยุติธรรมได้จริงๆ เพื่อผู้คนจะได้มีสันติภาพที่แท้จริงได้

ความยุติธรรมที่แท้จริง ไม่ใช่ความเท่าเทียมกัน หรือส่วนแบ่งที่เท่ากันในทุกๆ เรื่อง ความยุติธรรม ไม่ใช่การตัดสินจากกฎเกณฑ์มาตรฐาน และละเลยแรงจูงใจเบื้องหลัง

ความยุติธรรม ที่แท้จริง จึงไม่มีมนุษย์คนใดกำหนด หรือมอบให้ใครได้แม้แต่ตัวเอง เพราะ ไม่สามารถใช้หลักการตายตัวกำหนดความยุติธรรมได้ การใช้กฎเกณฑ์ที่เข้มข้น ก็เท่ากับไร้ความเมตตา การยืดหยุ่น ผ่อนปรน ก็อาจถูกใช้เป็นข้ออ้างเพื่อผลประโยชน์ของใครบางคนได้

ความยุติธรรมที่แท้จริง จึงต้องมีผู้หนึ่ง ซึ่งเต็มไปด้วยความรักเมตตา เป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ลำเอียง ไม่เปลี่ยนแปลง ยิ่งใหญ่เพียงพอที่ทุกคนจะต้องเชื่อฟัง และเคารพยำเกรง เป็นผู้มอบให้ และผู้เดียว ผู้นั้นคือ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ และความยุติธรรมที่แท้จริงนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้กับเราทุกคนแล้ว ผ่านสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ ยน 14:27 "เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านแล้ว สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลย"

สันติสุขแท้ในพระคริสต์ เป็นสันติสุขที่ไม่ขึ้นกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม ไม่ต้องพึ่งพาความรู้สึก ทรัพย์สิน หรือบุคคลใดในโลกนี้ ทำให้เรารู้สึกดี จึงจะมีสันติสุขได้ แต่เป็นความสุขลึกๆ ในจิตวิญญาณ ที่เราได้รับจากองค์พระเยซูคริสต์ เมื่อเรายอมรับพระองค์เข้ามาในชีวิต เป็นความสุขที่ เรายังสามารถมีความ สงบ นิ่ง จนถึงชื่นชมยินดีได้แม้มีปัญหา หรือต้องเผชิญกับแรงกดดันทุกรูปแบบ และเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหา และต้องการที่สุด เมื่อต้องเผชิญกับความกังวล ความขมขื่นความโศกเศร้า หรือความเจ็บปวดทุกชนิด

จิตใจที่มีความสุขสงบ ไม่มีสงครามภายในคือ สันติภาพ ที่เราได้รับจากความยุติธรรมที่พระเจ้าทรงมอบให้เราทุกคนแล้ว ผ่าน “ความรัก” ที่พระองค์ทรงรักเราก่อน รักแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะไม่มีความดี หรือความเลวใดๆ ที่จะทำให้พระเจ้ารักเรามากขึ้น หรือน้อยลงได้เลย

เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก สิ่งที่พระองค์ทำคือ “รัก” เรา แต่ไม่ใช่ทุกคนจะรู้ และยอมรับความจริงนี้ แต่ผู้ที่รู้ ยอมรับ และเชื่อ ชีวิตของเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลง เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกวัน ที่เขาดำเนินอยู่ในความรักของพระเจ้า ยึดมั่นในความรักของพระองค์ ไม่ว่าอดีตของเขาจะขมขื่น ผิดพลาด ล้มเหลว เลวร้าย หรือเหี้ยมโหดมากมายเพียงใดก็ตาม

ความรัก คือการกระทำสิ่งดีต่อผู้อื่น โดยทำออกมาจากหัวใจที่เต็มล้นด้วยสันติสุขแท้ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตัวเอง แต่เพื่อผู้อื่นจะได้รับประโยชน์ การกระทำแห่งความรักนี้ เรียกอีกชื่อหนึ่งคือ “ความเมตตา” ยก 2:13 "เพราะว่าผู้ที่ไม่แสดงความเมตตา ย่อมจะได้รับการพิพากษาโดยปราศจากความเมตตา แต่ความเมตตาย่อมก่อให้เกิดความชื่นชมยินดีมากกว่าการพิพากษา"

สำหรับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในโลก แทนการพยายามหาคนผิด หรือตำหนิ หรือวิพากษ์วิจารณ์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โหมกระพือความรุนแรง ความโหดร้ายออกไป เราควรร่วมใจกันยุติสิ่งเหล่านั้น ด้วยความรักและความเมตตา เพราะแม้ผู้ที่ถูกทุกคนตราหน้า ว่าเป็นคนเลวร้ายเพียงใดก็ตาม ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เขาก็ต้องการความรัก และความเมตตาเช่นกัน การใช้ความรักเป็นอาวุธ เป็นการรบที่ได้มาซึ่งชัยชนะที่แท้จริง