100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

บาปที่นำสู่ความตาย 7 ประการ

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in สารอภิบาล

Seven Deadly Sins

บาปที่นำสู่ความตาย 7 ประการ (Seven Deadly Sins)

ราคะ (ภาษาลาติน : Luxuria ลุกซุเรีย : ภาษาอังกฤษ : Lust) การคิดในทางเสื่อม ความต้องการเป็นที่สนใจจากผู้อื่น ความต้องการความเร้าใจ หมกมุ่นทางเพศที่มากจนเกินไปหรือที่ผิดมนุษย์ปกติ ความใคร่ที่เกิดขึ้นในทางทุจริต สัญลักษณ์แห่งราคะคืองู ศีลธรรมที่ช่วยกำจัดราคะคือ ความบริสุทธิ์ ความหวงแหนในพรหมจรรย์

ตะกละ (ภาษาลาติน : Gula กูลา : ภาษาอังกฤษ : Gluttony) การสนองความต้องการโดยไม่ยั้งคิด มุ่งร้ายเอาของคนอื่น บริโภคสิ่งต่าง ๆ จนขาดการไตร่ตรอง บริโภคจนมากเกินไป มากจนเกินความจำเป็น โดยไม่คำนึงสนใจหรือเห็นใจคนอื่น สัญลักษณ์ของตะกละคือหมู ศีลธรรมที่ช่วยกำจัดตะกละ คือ ความพอดี การยับยั้งชั่งใจ

โลภ (ภาษาลาติน : Avaritia อวาริเทีย : ภาษาอังกฤษ : Greed/Avarice) ความทะเยอทะยานอันแรงกล้าในการให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและอำนาจ โดยไม่คำนึงถึงแนวทางหรือคุณธรรมในการได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้น ไม่แบ่งปันหรือช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึง การหาทรัพย์อย่างทุจริตมาใช้เพื่อประโยชน์ทางศาสนาด้วย ถือเป็นการมุ่งร้ายต่อศาสนาและเป็นการหักหลังต่อผู้นับถือคริสต์ศาสนาอีก ด้วย สัญลักษณ์ของโลภคือ กบ ศีลธรรมที่ช่วยกำจัดโลภ คือ ความเมตตา การแบ่งปัน

เกียจคร้าน (ภาษาลาติน : Acedia อาซีเดีย : ภาษาอังกฤษ : Sloth/Laziness) ความไม่สนใจใยดีต่อการเปลี่ยนแปลง ต่อสิ่งรอบข้าง ใช้เวลาอย่างไร้ค่า ปล่อยให้ผู้อื่นเป็นผู้ทำงานหนักเพื่อตนเองเท่านั้น การปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเลยที่จะทำดี อยู่เฉย ๆ รักษาสภาพความเป็นอยู่ของตนเองในภาวะเดิมตลอดเวลา ไม่ทำอะไรมาก สัญลักษณ์ของเกียจคร้านคือแพะ ศีลธรรมที่ช่วยกำจัดเกียจคร้าน คือ ความกระตือรือร้น ความทะเยอทะยาน

โมหะ (ภาษาลาติน : Ira ไอรา : ภาษาอังกฤษ : Wrath) ความโกรธเคืองและพยาบาทที่ขาดความเหมาะสม การทนรับสภาพบางอย่างไม่ได้ การแสวงหาหนทางผิดกฎหมาย ในศีลธรรมในการล้างแค้น การมุ่งร้ายที่จะทำสิ่งต่าง ๆ แก่บุคคลที่ตนไม่ชอบ รวมถึงการไม่ชอบบุคคลอื่นโดยไร้เหตุผล นำไปสู่การฆ่าและฆาตกรรมผู้อื่น โมหะคือความโกรธที่ไม่ต้องการที่จะยกโทษ สัญลักษณ์ของโมหะคือหมี ศีลธรรมที่ช่วยกำจัดโมหะ คือ ความนอบน้อม การให้อภัย

อิจฉา (ภาษาลาติน : Invidia อินวิเดีย : ภาษาอังกฤษ : envy) ความปรารถนาให้ผู้อื่นรับเคราะห์ การไม่ยอมรับผู้อื่นที่มีสิ่งต่างๆ ดีกว่าตนเอง ทั้งด้านทรัพย์สมบัติ ลักษณะรูปร่างนิสัย และ การประสบความสำเร็จ ความอิจฉานำไปสู่การรังเกียจตัวเอง ต้องการอยากเป็นผู้อื่น นำไปสู่การขโมยและทำลายผู้อื่น ความอิจฉาเป็นการพัฒนาต่อจากตะกละและโลภที่สุดขั้ว สัญลักษณ์ของอิจฉาคือสุนัข ศีลธรรมที่ช่วยกำจัดอิจฉา คือ ความกรุณา ความเผื่อแผ่

โอหัง (ภาษาลาติน : Superbia ซูเปอร์เบีย : ภาษาอังกฤษ : Pride/Hubris) ยะโสเป็นยอดแห่งบาปทั้งปวง ต้องการเป็นผู้ที่มีความสำคัญและอำนาจเหนือผู้อื่น การที่รักตนเองจนเกินไป หลงในอำนาจและรูปลักษณ์ของตัวเอง (เปรียบตนเองเท่ากับพระเจ้า) ซึ่งบาปประการนี้ทำให้ลูซีเฟอร์ ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ เนื่องจากลูซีเฟอร์เห็นว่าตนมีอำนาจเท่ากับพระเจ้าและต่อต้านพระเจ้า คนที่มีความหยิ่งยะโสจะสนใจเฉพาะตนเองเท่านั้น ไม่สนใจว่าผู้อื่นจะเป็นเช่นไร สัญลักษณ์ของโอหังคือ ม้า สิงโตหรือนกยูง ศีลธรรมที่ช่วยกำจัดโอหัง คือ ความถ่อมตน การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น