100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

วันที่ 16 พระเยซูผู้ทรงปรนนิบัติประชาชาติ

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 16 พระเยซูผู้ทรงปรนนิบัติประชาชาติ

อิสยาห์ 42:1 “จงดูผู้รับใช้ของเรา ผู้ซึ่งเราเชิดชูผู้เลือกสรรของเรา ผู้ซึ่งใจเราปีติยินดีเราได้เอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้แล้วท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปให้แก่บรรดาประชาชาติ”

วันที่ 14 พระเยซูผู้ทรงทำการอัศจรรย์

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 14 พระเยซูผู้ทรงทำการอัศจรรย์

อิสยาห์ 29:18 “ในวันนั้น คนหูหนวกจะได้ยินถ้อยคำของหนังสือ และตาของคนตาบอดจะเห็น ออกมาจากความคลุ้มและความมืดของเขา”

วันที่ 12 พระเยซูทรงชำระพระวิหาร “นิเวศของพระบิดาเรา”

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 12 พระเยซูทรงชำระพระวิหาร “นิเวศของพระบิดาเรา”

อิสยาห์ 56:7 “คนเหล่า‍นี้เราจะนำมายังภูเขาบริ‌สุทธิ์ของเรา และกระ‌ทำให้เขาชื่น‍บานอยู่ในนิเวศอธิษ‌ฐานของเรา เครื่องเผาบูชาของเขาและเครื่องสัก‌การ‌บูชาของเขา จะเป็นที่โปรด‌ปรานบนแท่นบูชาของเรา เพราะนิเวศของเราเขาจะเรียก‍ว่าเป็นนิเวศอธิษ‌ฐาน สำ‌หรับบรร‌ดาชน‍ชาติทั้งหลาย”

วันที่ 10 พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 10 พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า

สดุดี 2:7 “ข้าพ‌เจ้าจะบอกถึงพระ‍ดำ‌รัสของพระ‍เจ้าพระ‍องค์รับ‍สั่งกับข้าพ‌เจ้าว่า “เจ้าเป็นบุตรของเรา วัน‍นี้เราได้ให้กำ‌เนิดแก่เจ้าแล้ว”

วันที่ 8 พระเยซูคริสต์ เสด็จสู่อียิปต์

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 8 พระเยซูคริสต์ เสด็จสู่อียิปต์

เยเรมีห์ 31:15 “พระ‍เจ้าตรัสดัง‍นี้ว่า ได้ยินเสียงในรา‌มาเป็นเสียงโอด‍ครวญและร่ำ‍ไห้รา‌เชลร้อง‍ไห้คร่ำ‍ครวญ เพราะบุตรทั้ง‍หลายของตนนางไม่‍รับคำเล้า‍โลมในเรื่องบุตรทั้ง‍หลายของตนเพราะว่าบุตรทั้ง‍หลายนั้นไม่มีแล้ว”

วันที่ 6 พระเยซูคริสต์ ทรงบังเกิดที่เบธเลเฮ็ม ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 6 พระเยซูคริสต์ ทรงบังเกิดที่เบธเลเฮ็ม ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์

มีคาห์ 5:2 “โอ เบธ‌เล‌เฮม เอฟ‌รา‌ธาห์ แต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรร‌ดาตระ‌กูลของยู‌ดาห์จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปก‍ครองในอิส‌รา‌เอลดั้ง‍เดิมของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบ‌ราณกาล”

วันที่ 15 พระเยซูผู้อ่อนสุภาพ และถ่อมพระทัย

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 15 พระเยซูผู้อ่อนสุภาพ และถ่อมพระทัย

อิสยาห์ 42:2-3 “ท่านจะไม่ร้องหรือเปล่งเสียงของท่าน หรือกระทำให้ได้ยินในถนน ไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หัก และไส้ตะเกียงที่ลุกริบหรี่อยู่ท่านจะไม่ดับ ท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปด้วยความสัตย์จริง”

วันที่ 13 พระเยซูทรงเป็นผู้พยากรณ์

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 13 พระเยซูทรงเป็นผู้พยากรณ์

เฉลยธรรมบัญญัติ 18:15 “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะโปรด ให้ผู้เผยพระวจนะอย่างข้าพเจ้านี้เกิดขึ้น ในหมู่พวกท่านจากพี่น้องของท่าน ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังเขา”

วันที่ 11 พระเยซูคริสต์ผู้ปรนนิบัติ และผู้สอนโดยใช้คำอุปมา

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 11 พระเยซูคริสต์ผู้ปรนนิบัติ และผู้สอนโดยใช้คำอุปมา

อิสยาห์ 9:1-2 “เมืองนั้นซึ่งอยู่ในความแสน‍ระทมจะไม่กลัด‍กลุ้ม ในกาลก่อนพระ‍องค์ทรงนำแคว้นเศ‌บู‌ลุนและแคว้นนัฟ‌ทาลีมาสู่ความดู‍หมิ่น แต่ในกาลภาย‍หลังพระ‍องค์จะทรงกระ‌ทำให้หน‍ทางข้างทะเล แคว้นฟากตะวัน‍ตกของแม่‍น้ำจอร์‌แดน คือ กา‌ลิลีแห่งบรร‌ดาประ‌ชา‍ชาติให้รุ่ง‍โรจน์ ชน‍ชาติที่ดำ‌เนินในความมืด จะได้เห็นความสว่างยิ่ง‍ใหญ่ บรร‌ดาผู้ที่อา‌ศัยอยู่ในแผ่น‍ดินแห่งเงามัจ‌จุ‌ราชสว่างจะได้ส่องมาบนเขา”

วันที่ 9 การรับเสด็จพระเยซูคริสต์

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 9 การรับเสด็จพระเยซูคริสต์

อิสยาห์ 40:3-5 “เสียง‍หนึ่งร้องว่า “จงเตรียมมรรคาแห่งพระ‍เจ้าในถิ่นทุร‌กัน‌ดาร จงทำทาง‍หลวงสำ‌หรับพระ‍เจ้าของเราให้ตรง‍ไปในทะเล‍ทรายหุบ‍เขาทุกแห่งจะถูกยกขึ้น ภูเขาและเนินทุกแห่งจะให้ต่ำลงที่ลุ่มๆดอนๆ จะให้เสมอ และที่สูง ๆ ต่ำ ๆ ให้เป็นที่‍ราบ และจะเผยพระ‍สิริของพระ‍เจ้า และมนุษย์ทั้ง‍สิ้นจะได้เห็นด้วย‍กัน เพราะพระ‍โอษฐ์ของพระ‍เจ้าตรัสไว้แล้ว”

วันที่ 7 พระเยซูคริสต์ ทรงรับการนมัสการ และถวายเกียรติ

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 7 พระเยซูคริสต์ ทรงรับการนมัสการ และถวายเกียรติ

สดุดี 72:9 “บรร‌ดาผู้ที่อยู่ในถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดารจะกราบลงต่อเขา และให้บรร‌ดาศัตรูของท่านเลียผง‍คลี”

วันที่ 5: พระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา: ผู้ถูกเจิมนิรันดร์

Posted in คู่มือภาวนา: The Immanuel

Jesus Christ

เดินกับพระเยซูในคำพยากรณ์ 24 วัน (Walking with Jesus 24 Days)

วันที่ 5: พระเยซูทรงเป็นพระมาซีฮา: ผู้ถูกเจิมนิรันดร์

สดุดี 45 : 6-7 “พระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ และเป็นนิตย์ธารพระกรของพระองค์เป็นธารพระกรเที่ยงธรรม พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดการอธรรม ฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ท่านได้ทรงเจิมพระองค์ท่านไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์ท่าน”