100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

วันที่ 23 เราเคยโต้แย้งหรือสงสัยในพระองค์หรือไม่

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 23 เราเคยโต้แย้งหรือสงสัยในพระองค์หรือไม่

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 3:12-15 “12ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า สำหรับเขาไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าเปรมปรีดิ์ และร่าเริงตลอดชีวิต 13และว่าเป็นของประทานจากพระเจ้าแก่มนุษย์ ที่จะให้มนุษย์ได้กินดื่มและเพลิดเพลินในบรรดาการงานของเขา 14ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าสารพัดที่พระเจ้าทรง กระทำก็ดำรงอยู่เป็นนิตย์ จะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีก ก็ไม่ได้หรือจะชักอะไรออกเสียก็ไม่ได้ พระเจ้าทรงกระทำเช่นนั้น เพื่อให้คนทั้งหลายมีความยำเกรงต่อพระพักตร์พระองค์ 15อะไรๆซึ่งเป็นอยู่ในปัจจุบันก็เป็นอยู่นานมาแล้ว อะไรๆที่จะเป็นมาก็เคยเป็นอยู่นานมาแล้ว และพระเจ้าทรงแสวงอะไรๆที่ล่วงไปนั้น

ข้อท่องจำ: ปัญญาจารย์ 3:14 “ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าสารพัดที่พระเจ้าทรงกระทำก็ดำรงอยู่เป็นนิตย์ จะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีก ก็ไม่ได้หรือจะชักอะไรออกเสียก็ไม่ได้ พระเจ้าทรงกระทำเช่นนั้น เพื่อให้คนทั้งหลายมีความยำเกรงต่อพระพักตร์พระองค์

พระสติปัญญาที่ทรงอำนาจอธิปไตยของพระเจ้า ได้ปรากฏให้ซาโลมอนเข้าใจและบอกพวกเราว่า ถ้าจะถามคำถามที่ว่า อะไรดีที่สุดที่มนุษย์พึงจะมีได้ คำตอบในข้อ 12,13 คือ กิน ดื่ม เปรมปรีดิ์ ร่าเริงเพลิดเพลิน ในบรรดาการงานของเขาที่เขาทำ สะสม ทุ่มเทมาตลอดชีวิตด้วยความเหนื่อยยาก

การที่ชีวิตบางครั้งก็มีความไม่ราบรื่นบ้าง อย่าให้เราตั้งคำถามว่า ทำไม เพราะเรากำลังไม่ยอมรับความมีอธิปไตยสูงสุดของพระเจ้า แต่ขอให้มีท่าทีแห่งการยอมรับและชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้น น้อมรับด้วยความขอบคุณ แม้ทำยากเพียงใดก็ตาม ก็ต้องทำ

เราไม่มีวันเข้าใจน้ำพระทัยและสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้า แต่หน้าที่ของมนุษย์ผู้ถูกสร้าง คือ การเชื่อฟังและเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เขา ดูเหมือนว่าอะไรต่อมิอะไรก็ถูกกำหนดไว้แล้วใช่หรือไม่ คำตอบ คือใช่ จะเพิ่มอะไรเข้าไปก็ไม่ได้ จะเอาอะไรออกก็ไม่ได้เช่นกัน คำถามคือทำไมต้องเป็นเช่นนั้น คำตอบของซาโลมอน

เราไม่อาจแก้ไขอดีต เช่นเดียวกัน สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วเช่นนั้น ดังนั้น ท่าทีการยำเกรง ยอมจำนน จึงเป็นท่าทีที่พระเจ้าต้องการ

ข้อ 15 คำว่า “พระเจ้าทรงแสวงอะไรๆ ที่ล่วงไปนั้น” ฉบับ Latin Vulgate แปลง่ายๆ ว่า ‘God renewth that which is passed’ มีความหมายว่าพระเจ้านำสิ่งที่เก่า สิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้ว สิ่งที่เคยล่วงไป มาทำใหม่ ทำให้มันเกิดขึ้นใหม่ ทำให้เราเข้าใจว่า วัฏจักรแห่งวาระทั้ง 28 นี้ มันจะหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนไปไม่มีวันจบสิ้น เราเองต้องระวังไม่ตั้งคำถามที่ไม่สมควร สิ่งร้ายผ่านมาก็จะผ่านไป สิ่งที่ดีเข้ามา มันก็จะอยู่สักพักแล้วมันก็ไป หมุนเวียนกันไม่มีที่สิ้นสุดภายใต้ดวงอาทิตย์ ให้เรายอมรับและขอบพระคุณสำหรับวาระต่างๆ เหล่านั้นกันเถิด