100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

วันที่ 18 สภาวะสองขั้วของชีวิต

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 18 สภาวะสองขั้วของชีวิต

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 3:1-2 “1มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ 2มีวาระเกิด และวาระตาย มี วาระปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง

ข้อท่องจำ: ยอห์น 10:10 “ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบ บริบูรณ์

คำว่า “วาระ” แปลว่า เวลา หรือ Time เมื่อเราพิจารณาจุดกำเนิดของเวลา ทุกอย่างภายในโลกอยู่ภายใต้เวลาและสถานที่ (space) เราไม่พบคำว่า พระเจ้าทรงสร้างเวลา แต่เรารู้ว่าเวลาที่พระเจ้าทรงสร้างโลกเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง ในขณะที่พระเจ้าสร้าง โลก ตอนนั้น “เวลา” เริ่มเกิดขึ้น พระเจ้าทรงดำรงอยู่ก่อนเวลา พระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งอยู่ภายใต้มิติของเวลา แต่สรรพสิ่งไม่เสื่อมไม่ตาย ไม่สลาย น่าเสียดายเมื่อมนุษย์ทำบาป ทำให้เกิดความเสื่อม ความสลาย ความไม่สมดุลย์ ทำให้เกิดสภาวะสองขั้ว (Bipolar) ภายใต้ ฟ้าสวรรค์ ยกตัวอย่างเช่น มีการเกิด -มีการตาย มีการปลูก-มีการถอนทิ้ง เมื่อเปรียบเทียบกับหลักปรัชญาของจีน มีหยิน-หยาง ใน พระวจนะมีความมืด-มีความสว่าง มีเวลาเย็น-เวลาเช้า ในขณะที่พระเจ้าทรงสร้าง สภาวะสองขั้ว ไม่ได้ทำให้มีพิษภัย แต่ความบาปทำ ให้เกิดพิษภัย เกิดความไม่สมดุลย์ของชีวิต

พระเยซูคริสต์ได้ทรงเสด็จเข้ามาในโลก เพื่อทำให้สรรพสิ่งพ้นจากสภาพบาป พระองค์มาเพื่อให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ ทำให้ ชีวิตสมดุลย์ภายใต้สภาวะสองขั้ว เราจะมองหาผลดี ประโยชน์ของสภาวะสองขั้ว คือ การยอมรับวัฎจักรของมันซึ่งพระเจ้าสร้างไว้ และให้สิ่งที่ดูเหมือนด้อยกว่าและเราไม่ชอบจะเกิดประโยชน์ หากว่าเรามีพระเจ้าชี้ทางชีวิต การงานและการกระทำของเรา