100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

วันที่ 17 ความพึงพอใจในชีวิต

By: ศึกษา เทพอารีย์. Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 17 ความพึงพอใจในชีวิต

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 2:24-25 “24สำหรับมนุษย์นั้นไม่มีอะไรดีไปกว่ากินและดื่ม กับหาความชื่นบานในการงานของเขา นี่แหละข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้า 25ด้วยถ้าไม่อาศัยพระองค์แล้วใครจะกินได้เล่า หรือใครจะมีความชื่นบานได้

ข้อท่องจำ: ฮีบรู 13:5 “ท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย

ในที่สุด สิ้นสุดของบทที่ 2 นี้ ท่านได้เริ่มอ้างถึงพระเจ้าเป็นครั้งแรกในแง่บวก ท่านนำให้ผู้อ่านได้พบกับพระเจ้า หลังจากที่นำให้เห็นความอนิจจังในทุก ๆ ด้านของชีวิต ที่ท่านได้ผ่านพบประสบมา ท่านรู้ดีว่า ความสุขและความชื่นชมยินดีที่แท้จริง สามารถพบได้จากความพึงพอใจที่เกิดในองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านหนุนใจให้มนุษย์กิน ดื่ม และเพลิดเพลินกับผลงานแห่งน้ำมือของเขา เพราะพระองค์ทราบดีว่า สิ่งเหล่านี้ ถ้าพระเจ้าไม่ให้มา มันจะเกิดไม่ได้

โปรดอย่าเข้าใจผิดว่า ซาโลมอนกำลังบอกให้เราทำตามใจชอบของเรา สนองความต้องการของเนื้อหนังและตัณหา มีสไตล์ชีวิตที่ไม่สนใจคุณงามความดี แต่มุ่งเน้นให้เกิดความพึงพอใจทางฝ่ายร่างกาย หาความสุขเข้าตัวเอง ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แต่ซาโลมอนกำลังบอกว่า ให้เราพอใจในสิ่งที่พระองค์ให้ ซึ่งถือว่าเป็นพระพรที่ให้กับเราแต่ละคน ให้เรามีโอกาสกิน ดื่ม มีความสุขโดยการเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้น ภายใต้ความรู้สึกขอบคุณพระเจ้า และการป่าวประกาศว่า สิ่งที่เรามี เราเป็น นั้น ล้วนมาจากการจัดเตรียมของพระเจ้าทั้งสิ้น ท่านจึงกล่าวด้วยว่า ถ้าไม่มีพระองค์ เราคงกินไม่ได้ (เรื่องนี้ต้องไปถามคนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหาร ที่ต้องต่อสายยางเข้ากระเพาะโดยตรง) หรือไม่ถ้าไม่อาศัยพระเจ้า ใครจะมีความชื่นบานได้ (เรื่องนี้ต้องไปถามคนที่เป็นโรคซึมเศร้า) ท่านสรุปในข้อ 26 ว่า พระเจ้าประทานสติปัญญา ความรู้ และความยินดีเพลิดเพลิน ให้กับคนที่พระองค์พอพระทัย และรวมกับของอื่น ๆ ซึ่งเป็นงานของคนบาปที่เขาจะไม่ได้รับส่วน หรือมรดก แต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นของคนบาป ในที่สุดกลับตกลงมาสู่มือของคนชอบธรรมที่พระเจ้าพอพระทัย

จงสังเกตคำว่า “ไม่มีอะไรดีกว่า” นั้น ไม่ได้หมายความว่า การกิน การดื่ม ความชื่นบาน เป็นสุดยอดที่มนุษย์จะสัมผัสได้ แต่เป็นเพียงสิ่งที่จะนำไปถึงพระเจ้า ดังนั้น เราจึงไม่ควรหลงอยู่กับการกินและดื่ม และการเพลิดเพลิน ชื่นบานในงานอย่างเดียว แต่ให้สิ่งเหล่านี้นำไปถึงพระเจ้า ลองสังเกตดูว่าในสถานการณ์ใดของชีวิต เรารู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ ไม่พอใจ ไม่ชื่นบานในงานที่พระเจ้ามอบให้กับเรา คำตอบคือ เมื่อเราเปรียบเทียบใช่หรือไม่

ข้อคิด : ท่านพอใจในสิ่งที่ท่านมี ท่านอยู่ ท่านเป็น ในขณะนี้หรือไม่