100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

วันที่ 23 เราเคยโต้แย้งหรือสงสัยในพระองค์หรือไม่

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 23 เราเคยโต้แย้งหรือสงสัยในพระองค์หรือไม่

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 3:12-15 “12ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า สำหรับเขาไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าเปรมปรีดิ์ และร่าเริงตลอดชีวิต 13และว่าเป็นของประทานจากพระเจ้าแก่มนุษย์ ที่จะให้มนุษย์ได้กินดื่มและเพลิดเพลินในบรรดาการงานของเขา 14ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าสารพัดที่พระเจ้าทรง กระทำก็ดำรงอยู่เป็นนิตย์ จะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีก ก็ไม่ได้หรือจะชักอะไรออกเสียก็ไม่ได้ พระเจ้าทรงกระทำเช่นนั้น เพื่อให้คนทั้งหลายมีความยำเกรงต่อพระพักตร์พระองค์ 15อะไรๆซึ่งเป็นอยู่ในปัจจุบันก็เป็นอยู่นานมาแล้ว อะไรๆที่จะเป็นมาก็เคยเป็นอยู่นานมาแล้ว และพระเจ้าทรงแสวงอะไรๆที่ล่วงไปนั้น

วันที่ 21 วาระต่างๆ นั้นล้วนแล้วแต่ดีจริงหรือ

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 21 วาระต่างๆ นั้นล้วนแล้วแต่ดีจริงหรือ

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 3:1-8 “1มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ 2มีวาระเกิด และวาระตาย มี วาระปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง 3มีวาระฆ่า และวาระรักษาให้หาย มีวาระรื้อทลายลง และวาระก่อสร้างขึ้น 4มีวาระร้องไห้ และวาระหัวเราะ มีวาระไว้ทุกข์ และวาระเต้นรำ 5มีวาระโยนหินทิ้ง และวาระเก็บรวบรวมหิน มีวาระสวมกอด และวาระงดเว้นการสวมกอด 6มีวาระแสวงหา และวาระทำหาย วาระเก็บรักษาไว้ และวาระโยนทิ้งไป 7มีวาระฉีกขาด และวาระเย็บ วาระนิ่งเงียบ และวาระพูด 8มีวาระรัก และวาระเกลียด วาระสงคราม และวาระสันติ

วันที่ 19 น้ำพระทัยอันสมบูรณ์

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 19 น้ำพระทัยอันสมบูรณ์

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 3:1-8 “1มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ 2มีวาระเกิด และวาระตาย มี วาระปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง 3มีวาระฆ่า และวาระรักษาให้หาย มีวาระรื้อทลายลง และวาระก่อสร้างขึ้น 4มีวาระร้องไห้ และวาระหัวเราะ มีวาระไว้ทุกข์ และวาระเต้นรำ 5มีวาระโยนหินทิ้ง และวาระเก็บรวบรวมหิน มีวาระสวมกอด และวาระงดเว้นการสวมกอด 6มีวาระแสวงหา และวาระทำหาย วาระเก็บรักษาไว้ และวาระโยนทิ้งไป 7มีวาระฉีกขาด และวาระเย็บ วาระนิ่งเงียบ และวาระพูด 8มีวาระรัก และวาระเกลียด วาระสงคราม และวาระสันติ

วันที่ 17 ความพึงพอใจในชีวิต

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 17 ความพึงพอใจในชีวิต

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 2:24-25 “24สำหรับมนุษย์นั้นไม่มีอะไรดีไปกว่ากินและดื่ม กับหาความชื่นบานในการงานของเขา นี่แหละข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้า 25ด้วยถ้าไม่อาศัยพระองค์แล้วใครจะกินได้เล่า หรือใครจะมีความชื่นบานได้

วันที่ 15 ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงาน (1)

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 15 ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงาน (1)

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 2:18-19 “18ข้าพเจ้าเกลียดการงานทั้งสิ้นของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าตรากตรำอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ เพราะข้าพเจ้าจำต้องละการนั้นไว้ให้ แก่คนที่มาภายหลังข้าพเจ้า 19แล้วใครจะไปทราบว่าเขาคนนั้นจะเป็นคน มีสติปัญญาหรือคนเขลา กระนั้นเขาก็ครอบครองบรรดาการงานของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้ตรากตรำมาและที่ข้าพเจ้าใช้สติ ปัญญากระทำภายใต้ดวงอาทิตย์ นี่ก็อนิจจังด้วย

วันที่ 13 ท่านอยากมีชีวิตแบบนี้ไหม? (3)

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 13 ท่านอยากมีชีวิตแบบนี้ไม๊? (3)

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 2:11 “แล้วข้าพ‌เจ้าหันมาดูบรร‌ดาสิ่งที่มือข้าพ‌เจ้ากระ‌ทำ และความเหน็ดเหนื่อยที่ข้าพ‌เจ้าทุ่ม‍เทลงไปและ ดู‍เถิด ทุกอย่างก็อนิจ‌จัง คือกินลมกินแล้ง และไม่‍มีประ‌โยชน์อะไรภาย‍ใต้ดวงอาทิตย์

วันที่ 22 จงวางใจในพระราชกิจของพระองค์

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 22 จงวางใจในพระราชกิจของพระองค์

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 3:9-11 “9คนงานได้กำไรอะไรจากการงานของเขา 10ข้าพเจ้าเห็นธุรกิจ ซึ่งพระเจ้าประทานให้มนุษย์ทำ 11พระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามฤดูกาลของมัน พระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์กาลไว้ในจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ยังมองไม่เห็นว่า พระเจ้าทรงกระทำอะไรไว้ตั้งแต่ปฐมกาลจนกาลสุดปลาย

วันที่ 20 คุณเชื่อว่าพระเจ้ามีฤทธานุภาพสูงสุดไหม

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 20 คุณเชื่อว่าพระเจ้ามีฤทธานุภาพสูงสุดไหม

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 3:1-8 “1มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ 2มีวาระเกิด และวาระตาย มี วาระปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง 3มีวาระฆ่า และวาระรักษาให้หาย มีวาระรื้อทลายลง และวาระก่อสร้างขึ้น 4มีวาระร้องไห้ และวาระหัวเราะ มีวาระไว้ทุกข์ และวาระเต้นรำ 5มีวาระโยนหินทิ้ง และวาระเก็บรวบรวมหิน มีวาระสวมกอด และวาระงดเว้นการสวมกอด 6มีวาระแสวงหา และวาระทำหาย วาระเก็บรักษาไว้ และวาระโยนทิ้งไป 7มีวาระฉีกขาด และวาระเย็บ วาระนิ่งเงียบ และวาระพูด 8มีวาระรัก และวาระเกลียด วาระสงคราม และวาระสันติ

วันที่ 18 สภาวะสองขั้วของชีวิต

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 18 สภาวะสองขั้วของชีวิต

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 3:1-2 “1มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ 2มีวาระเกิด และวาระตาย มี วาระปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง

วันที่ 16 ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงาน (2)

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 16 ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงาน (2)

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 2:20-23 “20ข้าพเจ้าจึงกลับอัดอั้นตันใจนักถึงเรื่องการงานของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าตรากตรำมาภายใต้ดวงอาทิตย์ 21ด้วยว่ามีคนที่ทำงานโดยใช้สติปัญญา ความรู้ และความชำนาญ แต่แล้วก็ละการนั้นให้เป็นส่วนของอีกคนหนึ่ง ที่หาได้ออกแรงทำเพื่อการนั้นไม่ นี่ก็อนิจจังด้วยและสามานย์ยิ่ง 22เพราะว่าเขาได้อะไรจากบรรดางานตรากตรำ และคร่ำเครียดที่เขาต้องทำภายใต้ดวงอาทิตย์เล่า 23ด้วยว่าปีเดือนของเขามีแต่ความเจ็บปวด และกิจธุระของเขาก่อความสลดใจ ถึงกลางคืนจิตใจของเขาก็ไม่หยุดพักสงบ นี่ก็อนิจจังด้วย

วันที่ 14 ทัศนคติที่ถูกต้องต่อชีวิตและความตาย

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 14 ทัศนคติที่ถูกต้องต่อชีวิตและความตาย

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 2:12-17 “12ข้าพเจ้าจึงหันมาพิเคราะห์สติปัญญา ความบ้าบอ และความเขลา เพราะคนที่มาภายหลังกษัตริย์ จะทำอะไรได้บ้าง เขาก็กระทำสิ่งที่เขากระทำกันมานานแล้วนั้นได้ 13ข้าพเจ้าเห็นว่าสติปัญญาวิเศษกว่าความเขลา เหมือนความสว่างวิเศษกว่าความมืด 14คนมีสติปัญญามีตาอยู่ในสมอง แต่คนเขลาเดินในความมืด ถึงกระนั้นข้าพเจ้ายังเห็นว่า เคราะห์อย่างเดียวกันเกิดขึ้นแก่เขาทั้งมวล 15ข้าพเจ้าจึงรำพึงว่า “เคราะห์กรรมอันใดเกิดแก่คนเขลาฉันใด ก็คงจะเกิดกับตัวข้าพเจ้าฉันนั้น ถ้ากระนั้นแล้วข้าพเจ้าจะมีสติปัญญามากมายทำไมเล่า” ข้าพเจ้าจึงรำพึงว่าเรื่องนี้ก็อนิจจังเหมือนกัน 16เพราะไม่มีใครระลึกถึงคนมีสติปัญญาเช่น เดียวกับคนเขลา ด้วยเห็นว่าในอนาคตก็ลืมกันไปหมดแล้ว พุทโธ่ คนมีสติปัญญาก็ตายเหมือนคนเขลา 17ข้าพเจ้าจึงเกลียดชีวิต เพราะว่าการงานที่เขาทำกันภายใต้ ดวงอาทิตย์ก่อความสลดใจให้แก่ข้าพเจ้า เพราะสารพัดก็อนิจจังคือกินลมกินแล้ง

วันที่ 12 ชีวิตอันน่าอิจฉาในความร่ำรวยของซาโลมอน? (2)

Posted in คู่มือภาวนา: ปัญญาจารย์

Ecclesiastes

เดินไปกับปัญญาจารย์ 

วันที่ 12 ชีวิตอันน่าอิจฉาในความร่ำรวยของซาโลมอน? (2)

ข้อพระธรรม: ปัญญาจารย์ 2:7-10 “7ข้าพ‌เจ้า​ซื้อ​ทาส​ชาย​หญิง​ไว้​มี​ทาส​เกิด​ขึ้น​ใน​บ้าน ข้าพ‌เจ้า​มี​ฝูง​โค​ฝูง​แพะ​แกะ​เป็น สม‌บัติมาก​กว่า​ของ​บรร‌ดา​คน​ที่​อยู่​ใน กรุง​เย‌รู‌ซา‌เล็ม​ก่อน​ข้าพ‌เจ้า 8ข้าพ‌เจ้า​สะสม​เงิน​ทองไว้​ด้วย และ​ส่ำ‍สม​ทรัพย์​สม‌บัติ​อัน​ควร​คู่​กับ​กษัตริย์​และ​ควร คู่​กับ​เมือง​ทั้ง‍หลาย ข้าพ‌เจ้า​มี​นัก‍ร้อง​ชาย​หญิง​สำ‌หรับ​ตัว​และ​เมีย​น้อย ซึ่ง​เป็น​สิ่ง​ชอบ​ใจ​ผู้‍ชาย 9ข้าพ‌เจ้า​จึง​เป็น​ใหญ่​เป็น​โตกว่า บรร‌ดา​คน​ที่​เคย​อยู่​มา​ก่อน​ข้าพ‌เจ้า​ใน​เย‌รู‌ซา‌เล็ม และ​สติ​ปัญ‌ญา​ของ​ข้าพ‌เจ้า​ยัง​คง​อยู่​กับ​ข้าพ‌เจ้า​ด้วย 10สิ่ง​ใดๆ​ที่​นัยน์ตา​ของ​ข้าพ‌เจ้า​อยาก​เห็น ข้าพ‌เจ้า​ก็​ไม่​ปิด‍บัง ข้าพ‌เจ้า​มิ‍ได้​ห้าม​ใจ​จาก​ความ​สนุก​สนาน​ใดๆ เพราะ​ใจ​ข้าพ‌เจ้า​พบ​ความ​เพลิด‌เพลิน​ใน​บรร‌ดา​งาน​ของ​ข้าพ‌เจ้า และ​นี่​เป็น​ราง‌วัล​จาก​งาน​ของ​ข้าพ‌เจ้า