100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

เสนอชื่อผู้ปกครอง-มัคนายก 2021-2023

By: สันติ แดงเรือน.

Nomination 2021-2023 ขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้ปกครอง และมัคนายก วาระปี 2021-2023 มีรายละเอียดดังนี้

  1. คณะธรรมกิจ คริสตจักรได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดำเนินการให้สมาชิกได้นำเสนอชื่อคณะผู้ปกครองและคณะมัคนายก
  2. สมาชิกเสนอชื่อผู้ปกครองและคณะมัคนาย วาระปี 2021-2023 ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020 เวลา 09:00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020 เวลา 23:59 น. โดยการเขียนเสนอชื่อในใบเสนอชื่อแล้วใส่ในกล่องรับหน้าพระวิหาร หรือการส่งไปรษณียบัตร (แบบตอบกลับ)
  3. คณะกรรมการสรรหา เปิดกล่อง และรวบรวมรายชื่อที่สมาชิกเสนอ ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2020 เพื่อพิจารณารายชื่อทั้งหมดที่สมาชิกได้นำเสนอ โดยพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น และคุณสมบัติตามธรรมนูญของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  4. คณะกรรมการสรรหา เสนอรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาต่อคณะธรรมกิจ ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2020 เพื่อพิจารณาในอนุมัติรายชื่อ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะสัปบุรุษ
  5. นำเสนอรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาของคณะธรรมกิจ ต่อที่ประชุมสัปปุรุษของคริสตจักร ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2020 เพื่อออกเสียงรับรอง หรือ ไม่รับรอง

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคำชี้แจงเพิ่มเติม

Nomination 2021-2023