100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

เปลี่ยนรูปแบบนมัสการวันอาทิตย์

By: สันติ แดงเรือน.

Announcement

ประกาศคริสตจักรวัฒนา
เรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการนมัสการเนื่องจากการแพร่ระบาด Covid-19 ครั้งที่ 3

เรียนพี่น้องสมาชิกที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน ขอนำสันติสุขขององค์พระผู้เป็นมายังพี่น้องทุกท่าน 

ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางคณะศิษยาภิบาล และคณะธรรมกิจของคริสตจักร ได้ประชุมปรึกษาหารือกันด้วยความรอบคอบ โดยเล็งถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพี่น้องเป็นสำคัญ คริสตจักรวัฒนาจึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบ จากการมานมัสการพระเจ้าที่พระวิหาร มาเป็นการร่วมนมัสการพระเจ้าผ่านช่องทางออนไลน์ของคริสตจักรฯ เป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตราการของรัฐในการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการงดการรวมตัวของกลุ่มคนในการทำกิจกรรมทางศาสนา จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมการนมัสการพระเจ้าในรูปแบบออนไลน์แทนการเดินทางมานมัสการพระเจ้าที่พระวิหารตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม จนถึง วันที่ 12 เมษายน 2020 ตารางเวลาการนมัสการพระเจ้า แบบออนไลน์ เป็นดังนี้ 

 • 09:00 น. การนมัสการพระเจ้าภาคภาษาอังกฤษ
 • 10:15 น. การนมัสการพระเจ้าภาคภาษาไทย 
 • งดการนมัสการภาคบ่าย (14:30 น.)

ส่วนกิจกรรมในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ จะเป็นดังนี้

 • วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020 เวลา 09:00 / 10:15 น. นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ทางตาล (Live)
 • วันจันทร์ที่ 6 – วันพุธที่ 8 เมษายน 2020 เวลา 19:00 น. ศึกษาพระคัมภีร์ “วันสิ้นยุค” (Online)
 • วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2020 เวลา 19:00 น. นมัสการพระเจ้าวันศุกร์ประเสริฐ (Online)
 • วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020
  • เวลา 06:00 น. นมัสการพระเจ้ารับรุ่งอรุณอีสเตอร์ (Online)
  • เวลา 09:00 / 10:15 น. นมัสการพระเจ้าวันอีสเตอร์ (Online)

สำหรับช่องทางในการติดตามการนมัสการและการประกาศอย่างเป็นทางการของคริสตจักร พี่น้องสมาชิกสามารถติดตามได้ดังนี้ 

 • ช่องทางการติดตามการนมัสการออนไลน์ ของคริสตจักร Youtube: Wattana Church
 • ช่องทางการติดตามประกาศอย่างเป็นทางการของคริสตจักร

สุดท้ายนี้ ขอพระคุณและความรักของพระเจ้าทรงสถิต และเสริมกำลังพี่น้องสมาชิกทุกท่าน ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งสุขภาพกาย และจิตวิญญาณ ขอให้ทุกท่านได้ใช้เวลาในช่วงนี้ ติดสนิทกับพระเจ้า อ่านพระคัมภีร์และหนุนใจซึ่งกันและกันให้เติบโตในความเชื่อและสติปัญญา 

ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสตเจ้า ความรักแห่งพระเจ้า และความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด อาเมน

ด้วยรักในพระคริสต์

คณะศิษยาภิบาล และคณะธรรมกิจ

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2020