100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

เปลี่ยนรูปแบบนมัสการวันอาทิตย์

By: สันติ แดงเรือน.

Announcement

ประกาศคริสตจักรวัฒนา เรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการนมัสการเนื่องจากการแพร่ระบาด Covid-19 ครั้งที่ 2

เรียนพี่น้องสมาชิกที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน ขอนำสันติสุขขององค์พระผู้เป็นมายังพี่น้องทุกท่าน 

ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางคณะศิษยาภิบาล และคณะธรรมกิจของคริสตจักร ได้ประชุมปรึกษาหารือกันด้วยความรอบคอบ โดยเล็งถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพี่น้องเป็นสำคัญ คริสตจักรวัฒนาจึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบ จากการมานมัสการพระเจ้าที่พระวิหาร มาเป็นการร่วมนมัสการพระเจ้าผ่านช่องทางออนไลน์ของคริสตจักรฯ เป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตราการของรัฐในการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการงดการรวมตัวของกลุ่มคนในการทำกิจกรรมทางศาสนา จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมการนมัสการพระเจ้าในรูปแบบออนไลน์แทนการเดินทางมานมัสการพระเจ้าที่พระวิหารในวันอาทิตย์ที่ 22 และ 29 มีนาคม 2020 ตารางเวลาการนมัสการพระเจ้า แบบออนไลน์ เป็นดังนี้ 

  • 09:00 น. การนมัสการพระเจ้าภาคภาษาอังกฤษ
  • 10:15 น. การนมัสการพระเจ้าภาคภาษาไทย 

ทั้งนี้ของดกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในคริสตจักร เช่น กลุ่มแคร์ ชั้นเรียนรวีวารศึกษาเด็กและผู้ใหญ่ การนมัสการกลุ่มย่อย และการใช้สถานที่สำหรับกิจกรรมต่างๆ ตลอดเดือนมีนาคม 2020

สำหรับช่องทางในการติดตามการนมัสการและการประกาศอย่างเป็นทางการของคริสตจักร พี่น้องสมาชิกสามารถติดตามได้ดังนี้ 

  • ช่องทางการติดตามการนมัสการออนไลน์ ของคริสตจักร Youtube: wattanachurch
  • ช่องทางการติดตามประกาศอย่างเป็นทางการของคริสตจักร
    • Website: www.wattanachurch.org
    • Facebook: wattanachurch
    • Line official: Wattana Church

สุดท้ายนี้ ขอพระคุณและความรักของพระเจ้าทรงสถิต และเสริมกำลังพี่น้องสมาชิกทุกท่าน ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งสุขภาพกาย และจิตวิญญาณ ขอให้ทุกท่านได้ใช้เวลาในช่วงนี้ ติดสนิทกับพระเจ้า อ่านพระคัมภีร์และหนุนใจซึ่งกันและกันให้เติบโตในความเชื่อและสติปัญญา ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 31:8 “ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้า พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลว หรือทอดทิ้งท่านเสีย อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย” 

ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสตเจ้า ความรักแห่งพระเจ้า และความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด อาเมน

ด้วยรักในพระคริสต์

คณะศิษยาภิบาล และคณะธรรมกิจ

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2020

ประกาศคริสตจักรวัฒนา