100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

บัพติศมา ปี 2013 #2 เมษายน

worshipคริสตจักรวัฒนาขอแสดงความยินดีกับผู้รับบัพติศมาประจำปี 2013 ครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายนนี้ โดยมีผู้รับบัพติศมา คือ

 

1. พันเอก กานต์วิจิตร  หุตะเจริญ  -  ผป.ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี
2. นายกันตพงศ์  รักษากิจ  -  ผป.บุญศรี กฤษณกาญจน์
3. นางสาวภูพลอย  สังวรเวชภัณฑ์  -  ผป.พรรณมหา วุฒิวโรภาส
4. นางสาวปริยาภัทร  มานิตยกูล  -  ผป.พรรณมหา วุฒิวโรภาส