100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

บัพติศมา ปี 2012 #9 ธันวาคม

worshipคริสตจักรวัฒนาขอแสดงความยินดีกับผู้รับบัพติศมาประจำปี 2012 ครั้งที่ 9 ในเดือนธันวาคมนี้ โดยมีผู้รับบัพติสมา 9 ท่าน ดังนี้

 

บัพติศมาผู้ใหญ่

  1. นางสาวเกศินี ศรีอมรมงคล   ผู้ปกครองดูแล  ผป.วรนุช พันธุพงศ์
  2. นายธนวัฒน์ ทับทอง   ผู้ปกครองดูแล  ผป.วรนุช พันธุพงศ์
  3. นางสาวอักรวรรณ ดีสุข   ผู้ปกครองดูแล ผป.สุชาดา ตีระพัฒนกุล
  4. นางสาวนัฐธิกา  โฮ  ผู้ปกครองดูแล  ผป.สุชาดา ตีระพัฒนกุล
  5. นางสาวจันทนา  ยอดเด่น  ผู้ปกครองดูแล  ผป. ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี
  6. นางสาววรญา มหาทรัพย์   ผู้ปกครองดูแล  ผป. ศ.ดร.นิพนธ์ คันธเสวี
  7. นางสาวจิรชยา เผ่าพงษ์   ผู้ปกครองดูแล  ผป. ฉัตรสุดา จารุวรรณ
  8. นางสาวจันทรัตน์ พุ่มยงค์   ผู้ปกครองดูแล  ผป. ฉัตรสุดา จารุวรรณ
  9. นายอนันต์ แสงสุวรรณ   ผู้ปกครองดูแล  ผป. ธนิต ผู้พัฒน์