100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

บัพติศมา ปี 2012 #6 สิงหาคม

By: Chalermkiat Kaewsanay.

worshipคริสตจักรวัฒนาขอแสดงความยินดีกับผู้รับบัพติศมาประจำปี 2012 ครั้งที่ 6 ในเดือนสิงหาคมนี้ รวมทั้งสมาชิกใหม่ผู้ได้ย้ายสมาชิกภาพเข้ามาอยู่ในคริสตจักรวัฒนา ภาคที่ 6 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมีผู้รับบัพติสมา 4 ท่าน รับบัพติศมาเด็ก 1 ท่าน และย้ายสมาชิกภาพอีก 2 ท่านดังนี้

บัพติศมาผู้ใหญ่

  1. น.ส.รักนิรันดร์  บุญมา  ผู้ปกครองดูแล  ผป.วรนุช พันธุพงศ์
  2. นายสุทธิศักดิ์  ดีสุคนธ์  ผู้ปกครองดูแล  ผป.สุวรินทร์ สารสมุทร
  3. นายสุวิทย์  สงสาร  ผู้ปกครองดูแล  ผป.สุวรินทร์ สารสมุทร
  4. นายปัทมานนท์  พรมคำน้อย  ผป.สุวรินทร์ สารสมุทร

บัพติศมาเด็ก

  1. เด็กหญิงณัฐรดา  ศิริวงศ์ไพรัช  ผู้ปกครองดูแล  ผป.ธนิต ผู้พัฒน์

ย้ายสมาชิกภาพ

  1. นายเกริกพันธ์  งามจิตสุขศรี  ผู้ปกครองดูแล  ผป.เบ็ญจมาศ เมฆเสรีกุล
  2. นายสุรัตน์  ใจแน่วแน่เลิศ  ผู้ปกครองดูแล  ผป.สุวรินทร์ สารสมุทร