top

การภาวนาใคร่ครวญตามแบบพระคัมภีร์ ช่วยให้เรามองเห็นสถานการณ์ต่างๆ จากมุมมองที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเรากำลังยอมให้สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอิทธิพลต่อมุมมองของเรา ยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงความคิดและปรับมุมมองโลกทัศน์ของเราใหม่

จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 15 ปีที่ "ศาลาธรรมวัฒนา-ปาย" ที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับใช้รับใช้พระเจ้า คริสตจักรวัฒนาจึงมีพิธีสถาปนาศาลาธรรมวัฒนา-ปายเป็น "คริสตจักรวัฒนา-ปาย" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2023 โดยมี ศจ. พัดชา พรสกุลไพศาล เป็นศิษยาภิบาล

แผนกประถมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จัดกิจกรรม "นกสีฟ้าชวนน้องทำความดี 100 ปี คริสตจักรวัฒนา" โดยมีนักเรียน ป.1 (ผู้บำเพ็ญประโยชน์นกสีฟ้า) ชวนน้องอนุบาล 3 มาร่วมทำความดีทำความสะอาดศาสนสถานและถวายทรัพย์บางส่วนเพื่อพันธกิจของคริสตจักร

6 คำแนะนำสำหรับคริสเตียนในการปณิธานปีใหม่ ความตั้งใจที่แน่วแน่และแรงจูงใจนั้นต้องมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดมาจากพระเจ้า ฟิลิปปี 4:13 บอกเราว่า "ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า" ยอห์น 15:5 "เราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนง ถ้าผู้ใดดำรงอยู่ในเราและเราอยู่ในเขา ผู้นั้นจะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้ว ท่านทั้งหลายจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย"

 ร่วมมอบของขวัญคริสต์มาสแก่ผู้รับใช้พระเจ้า ในโครงการ "ทหารพระคริสต์" ซึ่งคริสตจักรได้มี โครงการนี้มากว่า 4 ทศวรรษ ในปี 2022 จะส่งมอบของขวัญ แด่นักศึกษาพระคริสตธรรมคนละ 1,000 บาท 'ขอเชิญสมาชิกผู้สนใจร่วมถวายโดยระบุวัตถุประสงค์ "เพื่อทหารพระคริสต์" ขอพระเจ้าอวยพระพร