ระบบลงทะเบียน เพื่อการนมัสการพระเจ้า
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020
กรุณาเลือกภาคการนมัสการ


Worship registration form for
Sunday, September 20, 2020
Please select your attening service

จำนวนที่นั่งเหลือ / Available Seats
Eng. Serv.
127
โถงมานา
50
ภาคภาษาไทย
99