ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-09-26

ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต หัวข้อ : ฤทธานุภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระเยซูคริสต์
ลูกา 7:1-17
โดย ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต

นมัสการภาคเช้า