ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-08-01

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : ผ่านไปด้วยกัน
เยเรมีย์ 29:11-14ก
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า