รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-04-21

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว
ยอห์น 20:11-18
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า