ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-04-14

อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : ความรัก เวลา และความตาย
ยอห์น 12:12-19, 37-43
โดย อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า