รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-03-31

ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต หัวข้อ : การทดลองของพระเยซูคริสต์ในถิ่นทุรกันดาร
มัทธิว 4:1-11
โดย ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า