ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-02-17

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : รักด้วยความคิด คำพูดและการกระทำ
ลูกา 23:34, 1 ยอห์น 3:18
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า