รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-02-03

อศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : รักคืออะไร?
1 โครินธ์ 13:1-13
โดย อศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า