รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2019-01-13

ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ หัวข้อ : สัมผัสรักษา
มัทธิว 8:1-4
โดย ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า