รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-11-25

อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : THANK YOU GOD
1 เธสะโลนิกา 5:18, สดุดี 107:1-9
โดย อศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า