รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2018-06-17

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ
กาลาเทีย 5:16-17, 22-25
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า