รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-06-25

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ 2
เอเฟซัส 4:11-16
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์