รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-06-04

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
กิจการฯ 2:1-4, 12-18
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์