รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2017-03-12

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : พระวิหารของพระเจ้า
1 โครินธ์ 3:13-23
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์