รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-02-19

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : พระวิญญาณของพระเจ้า
1 โครินธ์ 2:10-16
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์