รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-02-12

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : พระปัญญาของพระเจ้า
1 โครินธ์ 2:6-9
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์