รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-01-15

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : อวดองค์พระผู้เป็นเจ้า
1 โครินธ์ 1:18-31
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์