รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคเช้า 2017-01-08

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : หนึ่งเดียว Unity
1 โครินธ์ 1:10-17
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์