ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-09-26

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : เรียนรู้จากเลาดีเซีย
วิวรณ์ 3:14-22
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคบ่าย