ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-06-06

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : ปัญญาของคริสเตียน
1 โครินธ์ 2:6-16
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคบ่าย