ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-05-23

ผป.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร หัวข้อ : รับภาระ
กาลาเทีย 6:2
โดย ผป.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร

นมัสการภาคบ่าย