ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

ตุลาคม 2020 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-09-13

ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : ก้าวกระโดดแห่งศรัทธา Leap of Faith
ฮีบรู 11:8
โดย ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคบ่าย