ก้าวต่อไป || Moving Onward

พฤษภาคม 2021 : เดือนก้าวแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-03-08

ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : เข้าสู่ธรรม:ชาติแห่งสันติสุข
ยอห์น 14:27
โดย ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย