รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2019-03-24

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : พระพรแห่งการวางใจพระเยซู
ยอห์น 21:1-14
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย