รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-12-16

อศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : บทเรียนจากผู้เล็กน้อย
ลูกา 2:8-20
โดย อศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย