ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤษภาคม 2020 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-01-28

คศ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร หัวข้อ : พระเยซูทรงรักคนบาป
มัทธิว 9:9-13
โดย คศ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร