รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-12-17

อ.ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ หัวข้อ : อิมมานูเอล พระเจ้าทรงอยู่กับเรา
อิสยาห์ 7:10-14
โดย อ.ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์