รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-11-26

ดร.วารุนาฏ เชื้อหน่าย หัวข้อ : ขอบพระคุณด้วยใจโมทนา
โรม 1:16-17
โดย ดร.วารุนาฏ เชื้อหน่าย