รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2017-10-08

อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์ หัวข้อ : ความเชื่อที่สำแดงกิจแห่งความรัก
ยากอบ 2:8-17
โดย อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์