ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

เมษายน 2020 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการวันระลึกบรรพชน 2016

By: ดารณี วราเศรษฐ์.

Grave Yardหัวข้อ: เมล็ดแห่งความเชื่อ
ฮีบรู 11:1-13, 39-40

โดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์